Products

 • Gabions
  กล่องเกเบี้ยน (Gabions)
  กล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยน ผลิตจากลวดชนิดพิเศษเคลือบสังกะสี และหุ้มพีวีซี มีความแข็งแรงทนทาน วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและรองรับการทรุดตัวหรือพังทลายของดิน มีคุณสมบัติทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ และน้ำทะเล กันสนิม เนื่องจากวัสดุเคลือบสังกะสีและหุ้มพีวีซีอีกชั้นหนึ่ง กล่องเกเบี้ยนของบริษัทผลิตตามมาตราฐาน BS 1052/1980 และ มอก.71-2532 การเคลือบสังกะสี เป็นไปตามมาตราฐาน BS 443/1982
  Gabions :: Spec
  Gabions :: Installed Gabions :: Installed
  กล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนขณะติดตั้ง