Products

  • Waterstop
    ยางกันซึม ( Water Stop ) โรงงานผู้ผลิตยางกันซึม ใช้ป้องกันน้ำซึมระหว่างงานก่อสร้างทั่วไป เช่น เขื่อน ฝาย ประตูปิด - เปิดน้ำ สระว่ายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ชั้นใต้ดิน ใช้ระหว่างรอยต่อของคอนกรีต เพื่อป้องกันน้ำซึมระหว่างรอยต่อ มีทั้งแบบมาตราฐานตามสเปกของกรมชลประทาน และสามารถผลิตตามแบบอื่นๆ ผลิตตามมาตราฐาน AASHTO, DIN7865 มาตราฐาน มอก. 1135-2544 และมาตราฐานกรมชลประทาน 
    ยางกันซึม ( Water Stop ) ขณะติดตั้ง
    Rubber Waterstop :: Installed Rubber Waterstop :: Installed

    1 2 3